Testament stanowi instytucję, która pozwala na rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Z uwagi na jego osobisty charakter, obowiązujący stan prawny zabrania sporządzania testamentów wspólnych, tzn. takich które zawierają rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy.

Testament lub jego poszczególne postanowienia mogą być w każdej chwili przez spadkodawcę odwołane lub zmienione. Sporządzić lub odwołać testament może jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona). Dodatkowo obie te czynności wymagają osobistego działania i nie mogą zostać dokonane przez pełnomocnika.

Polski system prawny wyróżnia dwa rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy przede wszystkim testament własnoręczny oraz testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Testament własnoręczny musi być w całości spisany pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisany. Do testamentów szczególnych zaliczamy testament ustny, podróżny i wojskowy – mogą one zostać sporządzone w szczególnych, ściśle określonych sytuacjach.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl