>

Najczęstszym przedmiotem umów sprzedaży objętych aktem notarialnym, są nieruchomości. Podstawowym dokumentem, którego treść bada notariusz, jest odpis księgi wieczystej. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi, nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Istotne jest ponadto, by strona sprzedająca okazała notariuszowi dokument stanowiący podstawę nabycia przedmiotu sprzedaży (np. wypis umowy sprzedaży, wypis umowy darowizny). Z takiego dokumentu mogą wynikać prawa lub obowiązki właściciela przedmiotu sprzedaży, które nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

Ponadto, notariusz przy umowie sprzedaży, jako płatnik pobiera od strony kupującej podatek od czynności cywilnoprawnych (jeżeli jest należny) i odprowadza go na rachunek bankowy urzędu skarbowego, właściwego miejscowo, ze względu na siedzibę kancelarii, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc.

Za sporządzenie umowy sprzedaży, notariusz pobiera wynagrodzenie, nie wyższe niż wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl