Podobnie jak akt notarialny, forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi może być w polskim ustawodawstwie wymagana obligatoryjnie dla wywołania pożądanych skutków prawnych, bądź może wynikać z woli stron umowy lub osoby składającej jednostronne oświadczenie woli.

Przymus formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, prawodawca przewidział m.in. dla:
- zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jego zastawienia;
- zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo ustanowienia na nim użytkowania;
- wzorów podpisów członków zarządu spółek kapitałowych (jeżeli wzory podpisów nie zostaną złożone wobec sądu);
- przeniesienia, w drodze umowy, własności statku stanowiącego polską własność, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego oraz statku w budowie, wpisanego do polskiego rejestru okrętowego;
- ustanowienia na statku hipoteki morskiej;
- przeniesienia praw do działki, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych;
- zawarcia umowy pomiędzy bankami o utworzeniu grupy bankowej.

Notariusz poświadcza złożenie w jego obecności własnoręcznie podpisu przez daną osobę, bądź też poprzez odebranie oświadczenia od danej osoby, że uznaje złożony podpis na dokumencie za własny.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl