Obowiązujący stan prawny pozwala nam na dokonanie czynności prawnych nie tylko samodzielnie, ale także działając przez przedstawiciela. Możliwości takiej nie mamy jednak w sytuacji, gdy właściwość danej czynności wymaga osobistego działania np. w przypadku uznania ojcostwa lub gdy sam ustawodawca w danym przypadku wyraźnie wyłącza możliwość działania przez przedstawiciela, np. przy sporządzaniu testamentu.

Jeżeli chcemy upoważnić daną osobę do działania w naszym imieniu, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, na mocy którego osoba ta staje się naszym pełnomocnikiem. Zaznaczyć należy, iż udzielenie pełnomocnictwa stanowi czynność prawną jednostronną, co oznacza, iż nie wymaga udziału osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa. Od naszej decyzji zależy, w jakim zakresie dana osoba będzie upoważniona do działania w naszym imieniu. Polski system prawny wyróżnia, co do zasady, trzy rodzaje pełnomocnictw:
- pełnomocnictwo ogólne,
- pełnomocnictwo rodzajowe,
- pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne zawiera upoważnienie do dokonywania tzw. czynności zwykłego zarządu, których szczegółowy zakres ustalany jest każdorazowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności poszczególnego przypadku. Pełnomocnictwo rodzajowe powinno przede wszystkim wskazywać rodzaj (pewną grupę) czynności oraz przedmiot, którego czynności te mają dotyczyć. Pełnomocnictwo szczególne wymagane jest dla dokonania jednej, konkretnej czynności.

Ustawodawca zastrzegł, iż pełnomocnictwo ogólne powinno być sporządzone w formie pisemnej, a brak zachowania tej formy skutkuje nieważnością danego pełnomocnictwa. Jeżeli jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dana czynność wymaga zachowania formy szczególnej, np. aktu notarialnego lub formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pełnomocnictwo powinno być również sporządzone w tej formie. Tym samym, skoro sprzedaż lokalu mieszkalnego wymaga zachowania formy aktu notarialnego, również pełnomocnictwo, zawierające upoważnienie do sprzedaży lokalu mieszkalnego, musi przybrać formę aktu notarialnego.

Jeżeli w pełnomocnictwie nie zakreślimy okresu na jaki zostało ono udzielone, wygasa ono dopiero z chwilą śmierci pełnomocnika lub mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa). Z uwagi na specyfikę relacji łączącej udzielającego pełnomocnictwa z osobą upoważnioną, która opiera się w znacznej mierze na zaufaniu stron, istnieje możliwość odwołania udzielonego pełnomocnictwa w każdej chwili.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl