Osoba, która jest dłużnikiem (zobowiązała się do spełnienia określonego świadczenia innej osobie, np. do zapłaty ceny, wydania nieruchomości), może z własnej woli złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Oświadczenie takie można złożyć zarówno w akcie notarialnym obejmującym dokonanie czynności podstawowej np. w umowie sprzedaży nieruchomości, jak i w odrębnym akcie notarialnym. Stanowi ono przejaw dobrej woli dłużnika, potwierdzenie zamiaru spełnienia świadczenia, do którego się zobowiązał, a jednocześnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla wierzyciela, dzięki któremu zdecydowanie szybciej wyegzekwuje spełnienie zobowiązania dłużnika.

Akt notarialny, obejmujący oświadczenie o poddaniu się egzekucji, stanowi tytuł egzekucyjny, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności umożliwia wszczęcie postepowania egzekucyjnego przed komornikiem. Oznacza to, iż wierzyciel dysponujący wypisem takiego aktu, nie musi dowodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym, co w znacznym stopniu przyspiesza ich realizację.

Jeżeli dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, a nie spełnił w terminie danego świadczenia – wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. W celu uzyskania takiej klauzuli, wierzyciel składa do sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika, stosowny wniosek, do którego dołącza wypis aktu notarialnego obejmującego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Należy zaznaczyć, iż sąd ma ustawowy obowiązek by rozpoznać taki wniosek w ciągu 3 dni od jego złożenia. Gdy sąd nada danemu aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności, akt staje się tytułem wykonawczym, z którym możecie Państwo udać się bezpośrednio do komornika.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl