Notariusz wykonuje funkcje publiczne państwa, mające na celu zabezpieczenie prawidłowości obrotu cywilnoprawnego, dlatego też, notariusz ma obowiązek wykonywać swoją pracę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i bezstronnie. Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta, może powodować skutki prawne. Powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne winny być dokonywane w kancelarii notarialnej, jeżeli jednak charakter czynności lub szczególne okoliczności, przemawiają za dokonaniem ich w innym miejscu, istnieje taka możliwość.

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż właściwe dla danej czynności maksymalne stawki taksy notarialnej, ustalonej w drodze rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego kosztu. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, sąd uwzględnia wniosek, a notariusz przez niego wskazany, dokonuje tej czynności. Za stronę zwolnioną od ponoszenia opłaty, koszty ponosi Skarb Państwa.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl